fbpx
Darmowa dostawa przy zakupach powyżej 300 zł

REGULAMIN

§1 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego (Regulamin) określa zasady korzystania oraz sposób sprzedaży ( złożenia zamówienia i zawarcia umowy, formy dostawy i płatności , procedurę odstąpienia od umowy oraz postępowania reklamacyjnego ) w sklepie prowadzonym pod adresem www.atelierporcelany.pl (Sklep) . 

 2. Sklep należy do Szymona Tarnowskiego prowadzącego działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą “Division Szymon Tarnowski.” z siedzibą w Warszawie (04-185) przy ul. Witolińskiej6 lok 76, posiadającą nr Nip: 1130674915 i REGON: 016336673, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju (Sprzedawca).

 3. Użytkownik oraz Klient strony i podstron Sklepu przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie. Jest to warunek konieczny do rozpoczęcia korzystania ze Sklepu i nabycia Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

 4. Dane osobowe Klienta podlegają przetwarzaniu przez Sprzedawcę zgodnie z Polityką prywatności.

 5. Wszystkie Produkty oferowane do sprzedaży są nowe i nieużywane.

§2

I.DEFINICJE

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

 1. ) DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 2. ) SKLEP; SKLEP INTERNETOWY; SKLEP ONLINE – sklep internetowy znajdujący się na domenie atelierporcelany.pl

 3. ) SPRZEDAWCA – Szymon Tarnowski prowadzący działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą “Division Szymon Tarnowski.” z siedzibą w Warszawie (04-185) przy ul. Witolińskiej6 lok 76, posiadającą nr Nip: 1130674915 i REGON: 016336673, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, usługodawca.

 4. ) UŻYTKOWNIK – osoba korzystająca ze Sklepu, użytkownik Sklepu, usługobiorca;

 5. ) KLIENT  – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu.

 6. ) KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. ) PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

 8. ) PRODUKT, PRODUKTY – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

 9. ) REGULAMIN –  niniejszy regulamin, który stanowi zbiór reguł korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów Produktów dostępny pod adresem : http://atelierporcelany.pl/regulamin/

 10. ) UMOWA , UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość ( bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie) między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Do ww. umowy sprzedaży stosuje się zasady wynikające z Regulaminu.

 11. ) USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 12. ) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 13. ) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 14. ) KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Sprzedawcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

 15. ) HASŁO – ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.

 16. ) FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

§3

I.KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: Division Szymon Tarnowski, ul Witolińska 6 lok 76, 04-185 Warszawa

 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@atelierporcelany.pl

 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank 18 1140 2017 0000 4402 1291 8300.

 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i maila.

§4

I.WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1.  ) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową

 2.  ) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

 3.  ) włączona obsługa plików cookies

§5

I.INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jedynie przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

§6

I.RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. W Sklepie dostępne są następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.

II. KONTO

 1. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Użytkownika: 

 1.  ) wypełnieniu Formularza Rejestracji w którym niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych Użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło.

 2.   ) kliknięciu pola „Zarejestruj” 

 1. Po kliknięciu pola “Zarejestruj” Użytkownik automatycznie loguje się do Konta a na podany adres e-mail wysyłane jest automatycznie Hasło do konta. W celu zmiany hasła Użytkownik musi podać aktualne oraz nowe hasło w zakładce “Szczegóły konta”.

 2. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@atelierporcelany.pl .

III. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie z usługi Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka Sklepu przez Użytkownika poprzez kliknięcie w ikonę “do koszyka”. Do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę “kupuję i płacę”.

 2. Użytkownik ma możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych ( dotyczących danych osobowych oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności). Proces Złożenia Zamówienia w Formularzu Zamówienia jest szczegółowo opisany w §7pkt 5 niniejszego regulaminu.

 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Użytkownika.

§7 

I.ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. użytkownik, składając zamówienie staje się klientem i zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia korzystanie ze Sklepu i nabycie Produktów oferowanych przez Sprzedawcę.

 3. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie Sklepu poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Regulamin stanowi wzór Umowy.

 4. Na proces sprzedaży składają się następujące czynności: 

 1.  ) dodanie Produktów do koszyka przez Klienta oraz przejście do kasy, 

 2.   ) złożenie zamówienia poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i potwierdzenie jego treści przez Klienta

 3.  ) płatność wykonana przez Klienta na rzecz Sprzedawcy,

 4.  ) weryfikacja zamówienia przez Sprzedawcę, 

 5.  ) potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, co za tym idzie zawarcie Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

 6.  ) dostawa

 1. Aby złożyć Zamówienie i przejść przez proces Zamówienia należy:

 1.  ) Dokonać wyboru Produktów z dostępnej oferty,

 2.  ) Na stronie Sklepu wyświetlającej dany Produkt kliknąć przycisk „do koszyka”,

 3.  ) Kliknąć przycisk „zobacz koszyk”,

 4.  ) Dokonać weryfikacji listy zamawianych Produktów i określić ich ilości,

 5.  ) Wskazać dane do płatności osoby kupującej ( imię i nazwisko , adres, dane kontaktowe tj: mail i telefon) oraz teleadresowe do wysyłki ( imię i nazwisko , adres, dane kontaktowe tj: mail i telefon) , podać nr NiP i nazwę firmy  jeżeli Klientem jest osoba fizycznej prowadząca działalnosć gospodarczą (Przedsiębiorca )

 6.  ) Wybrać metodę dostawy tym samym akceptując jej koszt,

 7.  ) Wybrać metodę płatności,

 8.  ) Zaakceptować postanowienia Regulaminu

 9.  ) Zatwierdzić składane Zamówienie klikając przycisk „kupuję i płacę”.

 1. Naciśnięcie przycisku „kupuję i płacę” jest jednoznaczne ze złożeniem Zamówienia o wskazanej przez Klienta treści. Po złożeniu Zamówienia Klient nie ma już możliwości dokonywania zmian dotyczących Produktów, danych teleadresowych do dostawy Produktów, metody dostawy, metody płatności, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. paragonu albo faktury VAT (późniejsza zmiana w tym zakresie nie jest możliwa, np. wystawienie faktury w miejsce paragonu albo wystawienie korekty faktury nie wymaganej na podstawie przepisów prawa finansowego, w tym zmiana danych kupującego na fakturze, w szczególności w wyniku odsprzedaży).

 2. Treść Zamówienia wraz z informacją o kosztach Produktu i dostawy zostanie wyświetlona na stronie Sklepu.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. Od momentu złożenia zamówienia Klient ma dziesięć minut na dokonanie płatności. Po tym czasie zamówienie jest automatycznie anulowane.

 4. Po opłaceniu Zamówienia na podany przez Klienta w Zamówieniu adres e-mail zostanie wysłany komunikat zawierający podsumowanie informacji dotyczących zamówienia, tj. rodzaj Produktów, wartość Zamówienia, wybrana metoda dostawy i jej koszt, metoda płatności oraz dane teleadresowe Klienta.

 5. Po zaksięgowaniu płatności przez Sklep, Sprzedawca przetwarza Zamówienie Klienta, celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji Zamówienia, Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia jego Zamówienia do realizacji (tzw. „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”) na wskazany przez niego adres e-mail. Termin realizacji określany jest każdorazowo i podawany jest w mailu z “potwierdzeniem przyjęcia zamówienia” 

 6. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 7. Warunkiem złożenia i realizacji Zamówienia jest podanie przez Klienta danych  niezbędnych do dostawy Produktu, a także zaakceptowanie treści Regulaminu.

 8. Do czasu otrzymania od Sklepu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji Klient ma prawo zrezygnować z Zamówienia. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej info@atelierporcelany.pl  i poinformować Sklep o rezygnacji z zamówienia.

 9. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest decyzją Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez Klienta Zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:

 1.  ) Dane teleadresowe Klienta są niepełne lub nieprawidłowe;

 2.  ) Nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych; lub

 3.  ) Płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie;

 4.  ) Produkt jest niedostępny.

 5.  ) W przypadku wysyłki – Klient podał adres poza granice Polski a przed zamówieniem nie ustalił ze Sprzedawcą dodatkowych kosztów dostawy.

 1. W przypadku nieprzyjęcia Zamówienia i odmowy jego realizacji Klient nie otrzyma potwierdzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej. Dodatkowo Klient otrzyma od Sklepu e-mail informujący go, że do przyjęcia oferty nie doszło,  Umowa sprzedaży nie została zawarta, a Zamówienie zostało anulowane.

§8 

I.DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia następuje po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności dokonanej przez Klienta w wybranym systemie płatności (przelew lub “PRZELEWY 24”) środków o równowartości całego złożonego Zamówienia i pomyślnej weryfikacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 2. Jeżeli produkt jest dostępny na magazynie Sprzedawcy , Sprzedawca zobowiązany jest wysłać go lub przekazać Klientowi w przeciągu 2-3 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

 3. Jeżeli towar nie jest dostępny na magazynie Sprzedawcy ( min towar był oznaczony jako “ na zamówienie” ) , Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną ile wynosi termin realizacji Zamówienia i jaki będzie orientacyjny czas dostawy.

 4. Sklep udostępnia dwa sposoby odbioru Zamówionych Produktów:   

 1.  ) “wysyłka” – dostawa kurierem na terenie Polski na wskazany przez klienta adres dostawy  

 2.  ) “odbiór osobisty” – odbiór w naszym showroomie mieszczącym się przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie.

 1. Klient wybiera opcję dostawy wypełniając formularz Zamówienia

 2. Przy wyborze opcji “wysyłka”:

 1.  ) Produkty są dostarczone pod wskazany w Formularzu Zamówienia przez Klienta adres za pomocą firmy kurierskiej.

 2.  ) Klient pokrywa koszt dostawy Produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny. 

 3.  ) Klient został poinformowany o wysokości kosztu dostawy w granicach Polski i go zaakceptował w procesie składania zamówienia. 

 4.  ) W przypadku wysyłki poza granice Polski klient przed złożeniem Zamówienia musi skontaktować się ze Sprzedającym wysyłając maila na adres: info@atelierporcelany.pl  w celu ustalenia kosztów wysyłki pod wskazany adres. Jeżeli klient tego nie zrobi Zamówienie może zostać przez Sprzedawcę anulowane.

 5.  ) W momencie wysyłki Zamówienia Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem

 6.  ) Czas dostawy, od momentu wysyłki, nie powinien przekroczyć 2 dni roboczych dla zamówień krajowych. Poza granicami Polski terminy dostaw ustalane są indywidualnie. Klient o orientacyjnym terminie dostawy informowany jest w odrębnym mailu przez Sprzedawcę. Czas dostawy realizowany przez firmę kurierską zewnętrzną może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.

 7.  ) W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności, gdy może dojść do opóźnienia w dostawie Produktu, czas realizacji Zamówienia jest dodatkowo potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 8.  ) Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 1. Przy wyborze opcji „Odbiór osobisty”:

 1.  ) Opcja „odbiór osobisty” jest bezpłatna, Klient nie ponosi kosztów dostawy.

 2.  ) Odbiór osobisty możliwy jest jedynie w przypadku płatności z “góry” przelewem lub bramką do płatności “PRZELEWY 24”.

 3.  ) Klient może odebrać Produkt jedynie po otrzymaniu powiadomienia o którym mowa w  §7 ust. I pkt 10 niniejszego Regulaminu.. Wcześniej Produkt nie będzie możliwy do odbioru.

 4.  ) Po otrzymaniu w.w. potwierdzenia Zamówienie będzie oczekiwało na odbiór w showroomie przy ul. Polnej 18/20 w Warszawie, w godzinach pracy showroomu. Godziny pracy butiku mogą ulec zmianie. W wyjątkowych sytuacjach showroom z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub w skutek tzw. siły wyższej może być zamknięty w czasie tzw”godzin otwarcia”. Sprzedawca rekomenduje przed odbiorem potwierdzenie ze Sprzedawcą godzin pracy showroomu w danym dniu.

 5.  ) Do odbioru zamówienia konieczne jest okazanie dokumentu tożsamości potwierdzającego dane  zgodne z danymi wskazanymi w zamówieniu.

 6.  ) Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówień złożonych przy wyborze opcji „Odbiór osobisty” w wypadku nieodebrania ich w ciągu miesiąca od daty otrzymania potwierdzenia o którym mowa w §7 ust. I pkt 10 niniejszego Regulaminu.

§9 

I.SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Cena danego Produktu podana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu złożenia Zamówienia i otrzymania przez Klienta od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, niezależnie od jej późniejszych zmian w Sklepie.

 2. Ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto podawane w złotych polskich (PLN).

 3. Sposób zapłaty za Produkty wybierany jest przez Klienta w trakcie składania zamówienia.  Sklep oferuje 2 metody płatności:

1) Płatność przelewem  (przelew bankowy) albo

2) Płatność elektroniczna realizowana w systemie płatniczym “PRZELEWY 24”

§10 

I.ZWROT TOWARÓW / USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący Konsumentem, ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. Poz. 827)

 2. Odstąpienie od umowy, dla swojej ważności, wymaga złożenia przez klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wysłanie go w wersji papierowej wraz z towarem i dowodem zakupu na adres: atelier porcelany. ul. Polna 18/20, 00-625 Warszawa tel. 793 212 120 , info@atelierporcelany.pl

 3. Wzór oświadczenia należy pobrać ze strony Sklepu. Dostępne jest ono w zakładce “Zwroty” lub na Koncie w zakładce “Pliki do pobrania”. Oświadczenie należy podpisać odręcznie. Do zachowania terminu 14 dni wskazanego w ust. 1 powyżej, należy wysłać oświadczenie przed jego upływem wraz ze zwracanym Produktem.

 4. Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru w stanie niezmienionym (tj takim samym jak otrzymał : nieużywany, bez zabrudzeń , uszkodzeń, pozbawiony zapachu) w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia towaru.

 5. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie zwrotu, sprawdzenie stanu produktu oraz opakowania i metek, które muszą pozostać nienaruszone.

 6. Sprzedawca w żadnym wypadku nie przyjmuje zwrotów wysłanych do niego za pobraniem. 

 7. Sprzedawca ma 14 dni roboczych na zwrot pieniędzy od dnia otrzymania przesyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 8. Sprzedawca zwraca Konsumentowi równowartość ceny Produktu oraz jednorazowy koszt doręczenia przesyłki Konsumentowi do wysokości najniższej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy (tj. kurier UPS) (koszt przesyłki pierwotnie poniesiony przy zakupie i dostarczeniu Produktu ze Sklepu do Klienta). Sprzedawca może wstrzymać się z wypłatą środków we wskazanym terminie do czasu doręczenia mu zwróconego Produktu.

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów.

 10. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy we wskazanej formie i terminie uważa się Umowę za niezawartą.

 11. Sprzedający informuje, że prawo do odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1.  o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. zawartej w drodze aukcji publicznej;

§11 

I. REKLAMACJA – RĘKOJMIA ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem za niezgodność Produktu z Umową (wady Produktu).

 2. Klient może złożyć reklamację na podstawie rękojmi za wady (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). W ramach reklamacji Klient może żądać jednego z czterech działań:

 1. ) Wymiany Produktu na nowy,

 2. ) Naprawy Produktu przez Sprzedawcę,

 3. ) Obniżenia ceny Produktu albo

 4. ) Odstąpienia od umowy, jeżeli wada Produktu jest istotna.

 1. Wybór żądania należy do Klienta, przy czym Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie spośród wyżej wskazanych w granicach wyznaczonych treścią przepisów prawa.

 2. Klient składa reklamację, składając Sprzedawcy formularz reklamacji na piśmie. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego należy pobrać ze strony Sklepu. Dostępne jest ono w zakładce “Reklamacje” lub na Koncie w zakładce “Pliki do pobrania”. Formularz należy podpisać odręcznie. 

 3. Formularz reklamacji Klient przesyła w formie papierowej na adres ul. Polna 18/20 Warszawa, dołączając dokument do przesyłki zawierającej reklamowany Produkt; Dołączenie paragonu lub faktury może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

 4. Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu lub jego naprawy, jeżeli jest to niemożliwe do zrealizowania dla Sprzedawcy lub wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów. W takim wypadku Klient może zmienić roszczenie. Komunikacja prowadzona jest elektronicznie.

 5. Żądając obniżenia ceny Produktu Klient podaje kwotę, o którą cena ma być obniżona. Jeżeli zgłoszone przez Klienta żądanie obniżenia ceny Produktu jest pierwszym żądaniem złożonym w ramach procedury reklamacji dotyczącej danego Produktu, Sprzedawca może zaproponować Klientowi wymianę lub naprawę.

 6. Klient może żądać odstąpienia od umowy tylko wtedy, gdy wada Produktu ma charakter istotny.

 7. Porcelana jest materiałem wrażliwym na sposób użytkowania. W miarę eksploatacji mogą się na niej pojawić drobne zarysowania. Są to procesy normalne i nieuniknione, wynikają bowiem z użytkowania. Niektóre produkty oznaczone są jako “nienadające się do zmywarki”. Wówczas pod żadnym pozorem nie należy ich zmywać w zmywarce. Produkty oznaczone jako nadającę się do zmywarki z uwagi na niezwykłą delikatność materiału powinny być wkładane do zmywarki i zmywane z należytą delikatnością. Spękania spowodowane myciem porcelany w zbyt obciążonej innym produktami zmywarce nie będą rozpatrywane. Produkty porcelanowe wypalane są w temperaturze  > 1000 ° C, więc ciepłe / gorące płyny nie stanowią dla niej żadnego problemu. Również zimne napoje nie uszkodzą produktu. Nie należy jednak do mocno ochłodzonego produktu (np. : po wyjęciu z lodówki lub zamrażarki ) wlewać ciepłych a tym bardziej gorących płynów gdyż takie nadmierne obciążenie może powodować pęknięcia.

 8. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego Produktu.

 9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Sprzedawca wyśle do Klienta Produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy), niezwłocznie – w ciągu 30 dni roboczych od momentu rozpatrzenia, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład) Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu zapłaconej przez Klienta oraz koszt przesyłki do wysokości najniższej opłaty przesyłki w ofercie Sprzedawcy (tj. kurier UPS).

 10. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie przekazany lub odesłany do Klienta wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

II.REKLAMACJA – USZKODZENIE PRODUKTU W TRAKCIE TRANSPORTU

 1. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Produktu podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody.

 2. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

III.REKLAMACJA – DODATKOWE POSTANOWIENIA

 1. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego Produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Produktu niekompletnego.

 2. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

 3. Sprzedawca nie przyjmuje Produktów odsyłanych:

 1.  ) Listem,

 2.  ) Listem poleconym,

 3.  ) Przesyłką za pobraniem.

 1. Przyjmowane są wyłącznie paczki Poczty Polskiej lub przesyłki kurierskie przesłane na prawidłowy adres korespondencyjny.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym §11 odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dn. 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 z późn. zm.).

§12 

PRZEDSIĘBIORCY

 1. Odpowiednie zapisy Regulaminu odnoszą się do Klientów będących Przedsiębiorcami. Dodatkowo niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami.

 2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia.

 3. Klient nie będący Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

 4. Towary będące przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów Dostawy z tytułu Umowy sprzedaży.

 5.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru Dostawcy przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

 6. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem Dostawcy, Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Dostawcy.

 7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jednak w przypadku Umów zawieranych z Przedsiębiorcami, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.   

§13

I.DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.    

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celach:

 1.  ) zawarcia i realizacji zamówień i umów sprzedaży pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach opisanych w niniejszym  Regulaminie oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu Umowami.

 2.  ) obsługi Konta użytkownika

 3.  ) marketingu własnych Produktów i usług Administratora, w tym poprzez przesyłanie za uprzednią zgodą wiadomości zawierających informacje handlowe, w szczególności w formie Newslettera, w formie Powiadomienia o dostępności.

 4.  ) innych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. 

 1. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu w zakładce “Polityka prywatności” oraz “Cookies”

§14

I.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio znajdujące zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

 3. W przypadku uznania któregokolwiek z postanowień Regulaminu za nieważny, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 4. Klient i Sprzedawca będą rozwiązywać wszelkie spory w drodze rozmów, których celem będzie załatwienie spornej sprawy w drodze porozumienia. W przypadku niemożności polubownego rozstrzygnięcia sprawy, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą jest sąd powszechny.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian treści Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do złożonego przez Klienta  i realizowanego przez Sprzedawcę zamówienia. Do zaakceptowanych zamówień stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w chwili składania zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych Klientów.

 6. Sprzedawca jako administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania portalu internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klienta. Sklep nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

 7. Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.06.2022.

 9. Archiwalne wersje Regulaminu będą dostępne do pobrania na stronie Sklepu w zakładce ”Regulamin”.